wynalzek

Cele konkursu:

Rozwijanie zainteresowań uczniów przedmiotami ścisłymi.

– Wspieranie uczniów zdolnych.

– Uświadamianie uczniom przydatności wiedzy z różnych dziedzin i ich wzajemnej korelacji.

 Zasady:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów III klas gimnazjum, zainteresowanych przedmiotami ścisłymi.

W konkursie startują sześcioosobowe drużyny. Każdy zespół wybiera swojego reprezentanta w poszczególnych kategoriach konkursowych: matematyka, fizyka, informatyka, biologia, chemia i geografia, tzn. każdy z członków drużyny jest jej przedstawicielem w innym teście przedmiotowym.

Test składa się z zadań zamkniętych, zadań typu prawda-fałsz albo tzw. „zadań z luką”. Ich treści sprawdzają wiadomości  z matematyki, biologii, geografii, fizyki oraz chemii (każdy test inny przedmiot), a rozwiązania wymagają umiejętności logicznego myślenia, wyciągania wniosków, powiązania wiedzy z różnych dziedzin. Część pytań sprawdza także wiedzę ogólną uczniów. Zadania mogą wykraczać poza zakres programu nauczania w gimnazjum. Niektóre z nich będą sformułowane w języku angielskim.

– Przed rozpoczęciem każdego z konkursów przedmiotowych uczniowie wysłuchają 5-minutowego wykładu, dotyczącego pozaprogramowych treści. Część pytań w zestawie odnosić się będzie do tej prelekcji.

W czasie rozwiązywania zadań uczniowie mogą korzystać z kalkulatorów (prosimy o ich przyniesienie).

Czas rozwiązywania zadań:  30 minut.

– Podczas konkursu zostaną wyłonieni najlepsi uczniowie w poszczególnych kategoriach: matematyka, fizyka, informatyka, biologia, chemia, geografia oraz najlepsza drużyna.

 

Organizacja konkursu:

Konkurs odbędzie się 14 marca 2014r. o godz. 9.00  w ramach Święta Liczby Pi.

Harmonogram:

9.00-10.00 Rozwiązywanie zadań konkursowych (uczestnicy).

10.00-11.00 Zajęcia warsztatowe z fizyki, chemii, biologii, matematyki, informatyki oraz geografii.

12.00 Podsumowanie konkursu i uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom.

Każda szkoła może zgłosić tylko jedną drużynę. Zgłoszenia do konkursu przyjmuje sekretariat ZSO III Liceum Ogólnokształcącego w terminie do 7 marca 2014 roku.

 

Nagrody:

Zwycięzcy tj. najlepsi uczniowie w poszczególnych kategoriach przedmiotowych i najlepsza drużyna otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Zwycięzcy otrzymają także dodatkowe punkty uwzględniane przy rekrutacji do III Liceum Ogólnokształcącego Jaworznie.

 

Przebieg konkursu:

14 marca 2014r.- Konkurs:

godz.9.00-10.00 – Rozwiązywanie zadań konkursowych (uczestnicy).

godz. 10.00 – 12.00 –Zajęcia warsztatowe z fizyki, chemii, biologii, matematyki, informatyki oraz geografii.

godz.12.00 – Podsumowanie konkursu i uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom.

 

Prosimy o zgłaszanie się telefonicznie:    Sekretariat III LO 32 616 5149 lub e-mailowo: dmocek6@wp.pl

drukuj