Dokumenty związane ze szkołą [PDF]:


 1. PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE ZNAJDUJE SIĘ POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH
 2. PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM UŻYWAJĄCYM ALKOHOLU LUB ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH
 3. PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM PALĄCYM PAPIEROSY NA TERENIE SZKOŁY
 4. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA W PRZYPADKU DOKONANIA KRADZIEŻY WŚRÓD UCZNIÓW
 5. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA W PRZYPADKU DOKONANIA KRADZIEŻY WŚRÓD PRACOWNIKÓW
 6. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POPEŁNIENIA PRZEZ UCZNIA CZYNU KARALNEGO LUB PRZESTĘPSTWA
 7. PROCEDURA ORGANIZACJI INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA
 8. PROCEDURA PRZYZNAWANIA INDYWIDUALNEGO PROGRAMU NAUCZANIA
 9. PROCEDURA ORGANIZACJI ZINDYWIDUALIZOWANEJ ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA
 10. PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
 11. PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ UCZNIOWI Z ORZECZENIEM O KSZTAŁCENIU SPECJALNYM W KLASIE INTEGRACYJNEJ
 12. PROCEDURA TWORZENIA KLAS INTEGRACYJNYCH
 13. PROCEDURA WSPIERANIA UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO W KLASIE INTEGRACYJNEJ
 14. PROCEDURA ORGANIZACJI WYBRANYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH REALIZOWANYCH INDYWIDUALNIE Z UCZNIEM LUB W GRUPIE LICZĄCEJ DO 5 UCZNIÓW DLA UCZNIÓW Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO
 15. PROCEDURA ZAPEWNIENIA OPIEKI UCZNIOM PRZEWLEKLE CHORYM
 16. PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIAMI SPRAWIAJĄCYMI PROBLEMY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE
 17. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA PODEJRZENIA O STOSOWANIU PRZEMOCY W RODZINIE
 18. PROCEDURA W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE NA TERENIE SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ UCZEŃ POSIADAJĄCY PRZY SOBIE SUBSTANCJĘ PRZYPOMINAJĄCĄ NARKOTYK LUB SUBSTANCJĘ PSYCHOAKTYWNĄ
 19. PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM, KTÓRY ULEGŁ WYPADKOWI NA TERENIE SZKOŁY
 20. PROCEDURA SPRAWOWANIA OPIEKI NAD UCZNIEM ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ
 21. PROCEDURA PRZEDŁUŻENIA OKRESU NAUKI
 22. PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O NAUCZANIE DOMOWE
 23. PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI