Projekt „Uniwersytet Śląski Młodzieży –
nauka a problemy współczesnego świata”.

Projekt ma na celu rozwijanie i wzbogacanie dotychczasowych zainteresowań, wiedzy i umiejętności młodzieży. Istotą działań jest rozbudzanie ciekawości poznawczej i inspirowanie do odkrywania nowych obszarów zainteresowań ze szczególnym ukierunkowaniem na różne obszary wiedzy – od nauk ścisłych i ich zastosowania w medycynie i biologii z uwzględnieniem budowy i funkcjonowania organizmów żywych po nauki humanistyczne i społeczne.

W przypadku tematyki fizyczno-przyrodniczej zajęcia będą odbywały się nie tylko w szkole ale także w placówkach diagnostycznych, terapeutycznych związanych z zagadnieniami zdrowia i chorób człowieka oraz szeroko rozumianej fizjologii oraz diagnostyki klinicznej, gdzie młodzież będzie miała unikalną możliwość bliskiego poznania najnowocześniejszych urządzeń medycznych oraz zrozumienia ich działania przy jednoczesnym kontakcie z absolwentami kierunków ścisłych realizowanych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Zajęcia warsztatowe przewidują elementy samodzielnej obsługi wybranych aparatów pod okiem ekspertów oraz poznania roli przedmiotów ścisłych – takich jak fizyka medyczna  w szeroko rozumianej medycynie, co z kolei może dać młodzieży pewien ogląd na rynek pracy i możliwości wczesnego planowania swojej kariery zawodowej.

Z kolei w ramach zajęć z zakresu nauk humanistycznych i społecznych młodzież weźmie udział w wykładach i warsztatach psychologicznych, historycznych, politologicznych, socjologicznych, dziennikarskich, kulturoznawczych i językowych. Będą one stanowiły okazję do: poznania swoich słabych i mocnych stron, określenia predyspozycji zawodowych, zidentyfikowania tajników wystąpień publicznych i autoprezentacji, zrozumienia związków przyczynowo – skutkowych zachodzących pomiędzy wydarzeniami z przeszłości, odkrycia mechanizmów władzy i reguł rządzących światem polityki, poznania podstawowych faktów na temat społeczeństwa polskiego i problemów społecznych, zdobycia wiedzy o mediach i komunikacji społecznej, zrozumienia różnic kulturowych występujących w Europie i na świecie, jak również poszerzenia umiejętności językowych. Warsztaty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych będą prowadzone z wykorzystaniem form aktywizujących, w tym również przy użyciu technologii informacyjno – komunikacyjnych.