ZAGŁĘBIOWSKIE KONKURSY:
GRAFIKI KOMPUTEROWEJ (XIV edycja)

oraz NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ i FILM (VI edycja)

o zasięgu wojewódzkim

pod patronatem Dyrektora RODN WOM Katowice

Sport to styl życia – w świecie sportu odnajduję…”

Uczestnicy: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych z  terenu województwa śląskiego.

Organizatorzy: Zespół Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej: doradca metodyczny matematyki, informatyki i techniki oraz nauczyciele informatyki i historii

Partnerzy: Wydział Oświaty oraz Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10 w Dąbrowie Górniczej, Wydawnictwo HELION EDUKACJA w Gliwicach, portal „SPORTOWA DĄBROWA”.

Cele konkursu:

– rozbudzanie zainteresowań uczniów,

– zachęcanie do poszukiwania alternatywnych form spędzania czasu wolego,

– autopromocja własnych zainteresowań i osiągnięć,

– mobilizowanie uczniów do dbania o własne zdrowie oraz rozwój,

– poszukiwanie wśród sportowców postaw godnych naśladowania,

– zachęcenie młodzieży do twórczego myślenia przez niekonwencjonalne formy pracy, rozwój warsztatu graficznego,

– poszukiwanie środków wyrazu oddających tematykę konkursu.

Regulamin konkursu:

 1. Zasady ogólne. Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu przez ucznia maksymalnie dwóch prac (1 grafika1 praca multimedialna) na temat: „Sport to styl życia – w świecie sportu odnajduję…”
  • szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne: samodzielny projekt i wykonanie jednej pracy graficznejdowolnym edytorze grafiki komputerowej (JPG z wydrukiem)
  • szkoły podstawowe: samodzielne przygotowanie jednej prezentacji multimedialnej wyłącznie w programie Power Point (PPS)
  • gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne: samodzielne przygotowanie jednego filmu wyłącznie wprogramie Windows Movie Maker (WMV)
 2. Zasady wykonania prac:
  • Prace w dowolnym edytorze grafiki – na CD wraz z wydrukiem, metryczką, oświadczeniem:
   1. można wykonać w dowolnym edytorze graficznym
   2. prace powinny być zgodne z tematem konkursu oraz posiadać walory artystyczne
   3. nie mogą być podpisane bezpośrednio na obrazie
   4. na odwrocie pracy należy przykleić wydrukowaną metryczkę (dopisać w niej linki do stron internetowych, z  których pochodzą wykorzystane w pracy materiały z Internetu – prawa autorskie) – brak linków powoduje dyskwalifikację pracy
   5. muszą być wydrukowane na drukarce w formacie A4
   6. w wypadku fotomontażu należy dołączyć:
    • oryginalne zdjęcie własnego autorstwa (plik JPEG), datę utworzenia zdjęcia i opis zawartości zdjęcia (w tabeli – metryczce dołączanej do pracy), oświadczenie o samodzielnym wykonaniu zdjęcia
    • link do zdjęcia z Internetu wykorzystanego do fotomontażu (w tabeli w metryczce) oraz oświadczenie, że fotomontaż został wykonany samodzielnie i uczeń nie narusza praw autorskich (zdjęcie jest na licencji np. Open Source; gdzie szukać darmowych zdjęć: http://eredaktor.pl/fotografia-i-grafika/gdzie-szukac-darmowych-zdjec/ )
    • użycie zdjęcia jest możliwe pod warunkiem poddania go twórczej obróbce.
   7. do prac należy dołączyć płytę CD z pracą, zawierającą:
    • plik JPEG o nazwie typu szkoła_miasto_nazwisko_imię.jpg SP2_Slawkow_Kowalski_Jan.jpg (pliki niezgodne z regulaminem nawet pod kątem nazwy pliku – zostaną zdyskwalifikowane)
    • dodatkowe 5 plików *. JPG – pośrednich etapów pracy w postaci zrzutów ekranu klawiszem PrintScreenbez docinania obrazu z komputera (te same nazwy z numerkami 1-5)
    • plik WORD zawierający metryczkę – tabela punkt III regulaminu.
 • Prezentacja multimedialna w Power Point – na CD, z metryczką, oświadczeniem:
  1. przygotowane samodzielnie, wyłącznie w postaci pliku PPS lub PPSX z pracą, zapisane na płycie CD w postaci plików o nazwie typu szkoła_miasto_nazwisko_imię.pps (ppsx) np.pps lub G1_Czeladz _Kot_Jan.pps (pliki niezgodne z regulaminem nawet pod kątem nazwy pliku – zostaną zdyskwalifikowane)
  2. na płycie należy zapisać dodatkowo plik WORD zawierający metryczkę – tabela punkt III regulaminu.
  3. czas prezentacji nie powinien przekraczać 3minut (minimum 15 – maksymalnie 25 slajdów)
  4. prezentacje powinny być wykonane z wykorzystaniem podstawowych zasad tworzenia prezentacji:
  5. na ostatnim slajdzie należy umieścić netografię (szczegółowy wykaz linków do materiałów pobranych z Internetu)
  6. w przypadku wykorzystania filmików powinny one być zapisane w postaci pliku *.AVI z wykorzystaniem standardowego kodeka DIVX (do pobrania:
  7. Film w Windows Movie Maker na CD, z metryczką, oświadczeniem::
   1. musi być przygotowany samodzielnie w programie Windows Movie Maker oraz zapisany na płycie CD wyłącznie w formacie WMV (WMVX), o nazwie typu szkoła_miasto_nazwisko_imię.wmv G2_Slawkow_Kowalski_Jan.wmv (pliki niezgodne z regulaminem nawet co do nazwy – zostaną zdyskwalifikowane)
   2. na płycie należy zapisać dodatkowo plik WORD zawierający metryczkę – tabela punkt III regulaminu.
   3. czas filmu nie powinien przekraczać 2minut,
   4. w napisach początkowych należy umieścić tytuł filmu, imię i nazwisko autora,
   5. dopuszcza się użycie gotowych filmików za podaniem ich źródła, pod warunkiem, iż są one na licencji Open Source.
   6. ostatni kadr filmu powinien zawierać netografię (szczegółowy wykaz linków do materiałów pobranych z Internetu)
 • Zasady dostarczania prac:
  • Do prac należy dołączyć metryczkę (zapisać w postaci pliku WORD na płycie CD oraz wydrukować i przykleić na odwrocie grafiki lub opakowaniu płyty CD z prezentacją lub filmem) zawierającą:
imię nazwisko klasa autora
klasa (poziom), szkoła
adres szkoły, nr telefonu
nazwisko nauczyciela (opiekuna)
telefon kontaktowy,

adres e-mail opiekuna  nazwa programu, z którego korzystano wykorzystane linki do:

zdjęć, informacji, filmików z Internetu wykorzystane zdjęcia autorskie: nazwa pliku,

data utworzenia,

opis, co zawiera zdjęcie nazwa pliku stanowiącego pracę

zgodna z wytycznymi w regulaminie

 • Uwaga!

Prace dostarczone po terminie do organizatora, niezgodne z tematem, niezgodne z regulaminem (np. zawierające treści z Internetu bez podania źródła, zdjęcia pobrane z Internetu z naruszeniem praw autorskich – również bez linków, bez oświadczeń), prace podpisane na obrazie, bez zrzutów ekranu, niezgodne z regulaminem nazwy plików itp.) zostaną zdyskwalifikowane.

 • Wszystkie prace przechodzą nieodpłatnie na własność organizatora, który zastrzega sobie możliwość publikowania ich na stronie internetowej szkoły w celu reklamowania konkursu.
 1. Terminarz konkursu:
  • Nadesłanie prac (wyłącznie zgodnie z regulaminem, z metryczkami, oświadczeniami, poprawnymi nazwami plików, wydrukami grafik, zestawieniem przesłanych prac itp.) – w nieprzekraczalnym terminie do11 marca 2015 r. (decyduje termin wpłynięcia prac do Zespołu Szkół Sportowych)

Adres: Anna Łukasik – organizator konkursu

Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków,

 1. Chopina 34, 41‑300 Dąbrowa Górnicza

z dopiskiem:

Zagłębiowskie KONKURSY GRAFIKI KOMPUTEROWEJ oraz na PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ i FILM „Sport to styl życia – w świecie sportu odnajduję…”

 • Istnieje możliwość przesłania prac pocztą e-mail do 11.03 na adres wmacek@zssdg.edu.pl, pod warunkiem dosłania pocztą tradycyjną pliku zgody / oświadczenia i wydruku grafiki komputerowej – decyduje data dojścia przesyłki do organizatora).
 • Rozstrzygnięcie konkursuw Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej ul. Chopina 34 dnia 13 kwietnia 2015r. o godzinie 13.00.

Termin rozdania nagród może ulec zmianie. Laureaci o uroczystym wręczeniu nagród zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną do nauczycieli – opiekunów.

 • Dodatkowe informacje: 32 262-69-68 (kontakt: Anna Łukasik), 508-550-621.
drukuj