Szanowni Państwo,

W związku z nieuzyskaniem porozumienia między przedstawicielami rządu i związków zawodowych oraz planowanym wznowieniem rozmów na dzień 5 kwietnia (piątek) jesteśmy zobowiązani poinformować Państwa, że nie możemy w wiążący sposób zapewnić czy zajęcia szkolne od 8 kwietnia odbędą się zgodnie z planem.

Z przeprowadzonego w naszej szkole referendum strajkowego wynika, że 83 % pracowników szkoły opowiedziało się za przeprowadzeniem akcji strajkowej, co nie jest tożsame z liczbą osób, które podejmą decyzję o przystąpieniu do protestu. Dyrektor szkoły nie ma wiedzy na temat ewentualnej skali protestu, ani liczbie nauczycieli, którzy wezmą w nim udział.

W związku z powyższym zachodzi uzasadniona obawa, że jeżeli akcja strajkowa planowana od 8.04.2019 r. w szkole dojdzie do skutku, dyrektor nie będzie miał możliwości realizacji zajęć szkolnych zgodnie z planem.

Bardzo prosimy o zrozumienie trudnej sytuacji i podanie do wychowawców klas informacji o ilości uczniów wysyłanych lub przyprowadzanych do szkoły i korzystających ze stołówki w razie strajku w celu zorganizowania odpowiedniej opieki. Proszę również o zapoznanie się z zamieszczoną niżej informacją dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół w których odbędzie się strajk.

Kolejne informacje będą Państwu niezwłocznie przekazywane, jeżeli zaistnieje taka konieczność, za pośrednictwem strony internetowej szkoły oraz dziennika elektronicznego.

Z wyrazami szacunku

Marta Figura dyrektor szkoły

 

INFORMACJA

Zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika. Należy pamiętać, że pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia (przyczyną nieobecności może być ogłoszenie strajku w przedszkolu/szkole, do którego/której uczęszcza dziecko pracownika). O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności, pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Jeżeli obowiązujący u danego pracodawcy regulamin pracy lub układ zbiorowy pracy nie określa sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. Niedotrzymanie terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym. Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Wynika to z treści art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. Z 2017 r., poz. 1368 ze zm.). Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, w tym przypadku nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym. Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku (art. 35 ust. 1 ustawy). Powyższe uprawnienie przysługuje rodzicom, współmałżonkowi albo współmałżonce rodzica oraz osobom, które przysposobiły dziecko lub przyjęły na wychowanie i utrzymanie. Uprawnienie do zasiłku nie przysługuje jednak, gdy inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogą zapewnić dziecku opiekę.

drukuj