mgr Ewa Latko, gabinet w segmencie D1/17 (drugie piętro):

Godziny dyżurów:

Dzień tygodnia Godziny pracy
Poniedziałek 8.00 – 15.00
Wtorek 8.30 – 13.30
Środa 8.30 – 13.30
Czwartek 10.00 – 16.00
Piątek 8.00 – 11.00

Pedagog szkolny to osoba, która organizuje w szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla młodzieży w celu wspomagania jej rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się, poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi, pielęgniarką, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi).

Pedagog ma do spełnienia wiele obowiązków, wśród których na szczególną uwagę zasługuje:

 • koordynowanie oddziaływania różnych instytucji i osób wspierających rozwój ucznia;
 • prowadzenie działalności profilaktycznej;
 • realizacja programów psycho – edukacyjnych;
 • roztaczanie kompleksowej opieki nad uczniami z rodzin niewydolnych wychowawczo;
 • realizacja Programu Profilaktycznego i Wychowawczego Szkoły.

Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 roku:

 1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 2. Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 3. Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 4. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.
 5. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach.
 6. Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy.
 7. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.