Future Leaders Exchange Program

Czym jest Program FLEX?

Program FLEX, czyli Future Leaders Exchange Program, to całoroczny, w pełni finansowany przez Departament Stanu USA, program wymiany dla uczniów szkół średnich. Dzięki programowi uczniowie liceów i techników z Polski i innych krajów mogą spędzić cały rok szkolny w USA, mieszkać u amerykańskiej rodziny i uczęszczać do amerykańskiego liceum. Celem programu jest promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia pomiędzy obywatelami Stanów Zjednoczonych     a mieszkańcami innych krajów.

Zgłoszenia do Programu na rok szkolny 2018-2019 przyjmowane są do 17 października 2017r.

Kto może aplikować do programu FLEX?

Do programu mogą aplikować uczniowie, którzy:

 • Mają polskie obywatelstwo i nie posiadają obywatelstwa amerykańskiego.
 • W chwili aplikowania są uczniami trzeciej klasy gimnazjum lub pierwszej klasy liceum.
 • Urodzili się między 01.01.2001 a 31.12.2002 (osoby niepełnosprawne: 15.02.2000-15.07.2003)
 • Znają j.angielski w stopniu co najmniej komunikatywnym. Znajomość języka zostanie sprawdzona testem ELTiS.
 • Spełniają wymogi dot. uzyskania wizy USA oraz nie spędzili więcej niż 3 miesiące w ciągu ostatnich 5 lat w USA

Uczeń nie może wziąć udziału w programie jeśli:

 • Nie spełnia warunków określonych przez American Councils
 • Przebywał na terytorium USA przez 3 miesiące w ciągu ostatnich 5 lat
 • Jego rodzina lub członek rodziny aplikował bądź aplikuje o wizę emigracyjną do USA lub ma plany emigracji lub już wyemigrował do USA

W jaki sposób są wybierani uczestnicy?

Niezależny zespół amerykańskich ekspertów w dziedzinie edukacji i stosunków międzynarodowych jest odpowiedzialny za selekcje finalistów oraz listy rezerwowej. Wybór zostanie dokonany na podstawie wypełnionej przez kandydata aplikacji zawierającej szczegółowe informacje o jego dokonaniach, opinię nauczycieli oraz gotowość do udziału w rocznej wymianie. Kandydaci będą zobowiązani do dostarczenia również odpowiedniej dokumentacji medycznej i zaświadczenia lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do udziały w wymianie.

Wybór uczestników zostanie dokonany wiosną 2018 roku, wtedy także wszyscy kandydaci zostaną poinformowani o wynikach selekcji (przewidywany czas ogłoszenia wyników: połowa maja 2018). Warto podkreślić, że znajomość języka angielskiego jest ważna, ale nie jest to najważniejszy element oceny kandydata.

Co finansuje program FLEX?

Program FLEX pokrywa następujące koszty:

 • Podróż z miejsca zamieszkania do USA (do rodziny goszczącej) oraz powrót z USA.
 • Małe miesięczne stypendium na pokrycie wydatków osobistych.
 • Zakwaterowanie u rodziny goszczącej w USA na okres 1 roku.
 • Program szkolny w amerykańskiej szkole średniej.
 • Szkolenie przedwyjazdowe w Polsce.
 • Udział w wydarzeniach lokalnych w miejscu zamieszkania w USA.
 • Ubezpieczenie medyczne (z wyłączeniem stwierdzonych chorób przewlekłych oraz opieki stomatologicznej).

Program FLEX nie pokrywa następujących kosztów:

 • Koszt wydania paszportu.
 • Własne wydatki, które nie mogą zostać pokryte z miesięcznego stypendium.
 • Dodatkowy bagaż.
 • Koszt połączeń telefonicznych oraz koszt dostępu do Internetu.

Kiedy i jak aplikować?

Rekrutacja do udziału w programie FLEX zaczyna się we wrześniu.

Zainteresowane osoby, które spełniają wszystkie wymagane kryteria, na samym początku powinny wypełnić aplikację online: ais.americancouncils.org/flex. Wybór półfinalistów zostanie dokonany przez niezależny zespół ekspercki po przeanalizowaniu wszystkich wniosków. Półfinaliści otrzymają właściwą aplikację do wypełnienia, wezmą udział w teście językowym, napiszą dodatkowe eseje oraz przedstawiciel American Councils przeprowadzi z nimi krótką rozmowę.

Zainteresowane osoby mogą wypełnić aplikację tylko jeden raz. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z biurem American Councils w Polsce bądź odwiedzić stronę discoverflex.org.

Dowiedz się więcej

drukuj