Cele konkursu:

  • Rozwijanie zainteresowań uczniów przedmiotami ścisłymi.
  • Wspieranie uczniów zdolnych.
  • Uświadamianie uczniom przydatności wiedzy z różnych dziedzin i ich wzajemnej korelacji.

Zasady:

  • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów III klas gimnazjum, zainteresowanych przedmiotami ścisłymi.
  • W konkursie startują siedmioosobowe drużyny. Każdy zespół wybiera swojego reprezentanta w poszczególnych kategoriach konkursowych: matematyka, fizyka, informatyka, biologia, chemia , geografia i ekonomia, tzn. każdy z członków drużyny jest jej przedstawicielem w innym teście przedmiotowym.
  • Test składa się z zadań zamkniętych, zadań typu prawda-fałsz albo tzw. „zadań z luką”. Ich treści sprawdzają wiadomości z matematyki, biologii, geografii, fizyki, informatyki, chemii oraz ekonomii (każdy test inny przedmiot), a rozwiązania wymagają umiejętności logicznego myślenia, wyciągania wniosków, powiązania wiedzy z różnych dziedzin. Część pytań sprawdza także wiedzę ogólną uczniów. Zadania mogą wykraczać poza zakres programu nauczania w gimnazjum. Niektóre z nich będą sformułowane w języku angielskim.
  • Przed rozpoczęciem każdego z konkursów przedmiotowych uczniowie wysłuchają pięciominutowego wykładu, dotyczącego pozaprogramowych treści. Część pytań w zestawie odnosić się będzie do tej prelekcji.
  • W czasie rozwiązywania zadań uczniowie mogą korzystać z kalkulatorów (prosimy o ich przyniesienie).
  • Czas rozwiązywania zadań: 30 minut.
  • Podczas konkursu zostaną wyłonieni najlepsi uczniowie w poszczególnych kategoriach: matematyka, fizyka, informatyka, biologia, chemia, geografia, ekonomia oraz najlepsza drużyna.

Organizacja konkursu:

Konkurs odbędzie się 13 marca 2015 r. o godz. 9.00 w ramach Święta Liczby Pi.

Każda szkoła może zgłosić tylko jedną drużynę. Zgłoszenia do konkursu przyjmuje sekretariat ZSO III Liceum Ogólnokształcącego w terminie do 6 marca 2015 roku.

Nagrody:

Zwycięzcy tj. najlepsi uczniowie w poszczególnych kategoriach przedmiotowych i najlepsza drużyna otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Zwycięzcy otrzymają także dodatkowe punkty uwzględniane przy rekrutacji do III Liceum Ogólnokształcącego Jaworznie.

Przebieg konkursu:

13 marca 2015r. – Konkurs:

godz. 9.00-10.00 – Rozwiązywanie zadań konkursowych (uczestnicy).

godz. 10.00 – 12.00 – Zajęcia warsztatowe z fizyki, chemii, biologii, matematyki, informatyki, geografii oraz ekonomii.

godz.12.00 – Podsumowanie konkursu i uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom.

Prosimy o zgłaszanie się telefonicznie: Sekretariat III LO 32 616 5149 lub e-mailowo: dmocek6@wp.pl

drukuj